Irma på Islandsbrygge

Irma på Islandsbrygge får nye lyskasser